کامپيوتر : تکرارى

فرهنگ لغات عمومي
تکراری
فرهنگ لغات رايانه
تکراری