فرهنگ برق

intensitometer

شدت سنج وسیله ای برای تعیین شدت نسبی پرتوهای ایکس در هنگام پرتونگاری به منظور کنترل زمان پرتودهی .

فرهنگ جامع

intensitometer

علوم مهندسى : شدت سنج

فرهنگ جامع

intensitometer

فرهنگ لغات عمومي
شدت سنج
فرهنگ لغات مکانيک
شدت سنج