افراط ، عدم اعتدالاشتداد

زياده روي ، بي اعتدالي ، افراط .

زياده روي . بي اعتدالي . افراط

زياده روى ،بى اعتدالى ،افراط

فرهنگ لغات عمومي
زیاده روی،بی اعتدالی،افراط،ناپرهیزی،تندی،شدت

the quality of being intemperate(n)

Synonyms: intemperance

Hyponyms: gluttony

Hypernyms: unrestraint

Antonyms: moderation temperance

consumption of alcoholic drinks(n)

Synonyms: intemperance intemperateness

Hyponyms: boozing crapulence drink drinking drunkenness

Hypernyms: vice

excess in action and immoderate indulgence of bodily appetites, especially in passion or indulgence(n)

Synonyms: intemperance intemperateness self-indulgence

Hyponyms: dissipation dissolution fling jag licentiousness looseness profligacy spree

Hypernyms: humoring indulgence indulging pampering

Examples: the intemperance of their language

Intemperance may refer to:

  • The lack of temperance, a religious concept
  • Alcohol intoxication