انتگرال گیر مداری که خروجی ان آنتگرال ورودی نسبت به زمان است .

انتگرال گیر

ايجاد کننده ائتلاف يا انضمام.انتگرال گير .

ايجاد کننده ائتلاف يا انضمام

ايجاد کننده ائتلاف يا انضمامشيمى : انتگرال گير

فرهنگ لغات عمومي
انتگرال گیر
فرهنگ لغات رايانه
[انتگرال گیری] مداری که خروجی آن، انتگرال سیگنال ورودی (برحسب زمان) میباشد. انتگرال سیگنال، سطح زیر شکل موج آن است. مقایسه کنید با ‎. differential
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
انتگرال گیر
فرهنگ لغات مديريت
تلفیق کننده
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
اینتگریتور
فرهنگ لغات علوم پايه
انتگرال گیر
فرهنگ لغات تربيت بدني
اتحاد بخش، یكپارچه كننده، یكپارچه ساز

برق قدرت و مخابرات:
automatic integrator
جمعزن خودکار

a measuring instrument for measuring the area of an irregular plane figure(n)

Synonyms: integrator planimeter

Hypernyms: measuring device measuring instrument measuring system

An integrator in measurement and control applications is an element whose output signal is the time integral of its input signal. It accumulates the input quantity over a defined time to produce a representative output.