عبارت زیر انتگرال

(ر.) جمله‌اي که بايد تابع اوليه آن را گرفت ، تابع زير انتگرال.انتگرالده ، انتگران .

ر. جمله اي که بايد تابع اوليه ان را گرفت.تابع زير انتگرال

(ر ).جمله اى که بايد تابع اوليه ان را گرفت ،تابع زير انتگرال

فرهنگ لغات عمومي
عبارتی که باید تابع اولیه آنرا گرفت
فرهنگ لغات علوم پايه
انتگرال ده

واژه های نزدیک