انتگرال

انتگرال

درست ، صحيح ، بي کسر ، کامل ، تمام ، انتگرال.انتگرال ، صحيح ، بي خرده .

درست . صحيح . بي کسر . کامل . تمام . انتگرال

جدايى ناپذير،درست ،صحيح ،بى کسر،کامل ،تمام ،انتگرالعلوم مهندسى : تابع اوليهروانشناسى : انتگرال

فرهنگ لغات عمومي
درست،صحیح،بی کسر،بی برخه،بی خرده،لازم،عدد درست
فرهنگ لغات الکترونيک
جامع
فرهنگ لغات مکانيک
انتگرال
فرهنگ لغات حقوق و فقه
ضروری
فرهنگ لغات روانشناسي
انتگرال
فرهنگ لغات علوم سياسي
لازم
فرهنگ لغات علوم پايه
انتگرال، صحیح

علوم پایه:
abel integral equation
معادلۀ انتگرال آبل
علوم پایه:
abelian integral
انتگرال آبلی
برق قدرت و مخابرات:
absolutely integral algebraic function
تابع مطلق کاملاً جبری
علوم پایه:
abstract integral
انتگرال مجرد
برق قدرت و مخابرات:
action integral
انتگرال فازی
علوم پایه:
action integral
انتگرال کنش
برق قدرت و مخابرات:
area integral
انتگرال سطح
علوم پایه:
atomic integral domain
حوزۀ صحیح اتمی
علوم پایه:
banach integral
انتگرال باناخ
علوم پایه:
bessel integral
انتگرال بسل
علوم پایه:
binomial integral
انتگرال دوجمله ای
علوم پایه:
birkhoff integral
انتگرال بر کاف
مهندسی کامپیوتر:
cauchy integral
انتگرال کوشی
علوم پایه:
cauchy integral
انتگرال کوشی
مهندسی کامپیوتر:
cauchy integral test
آزمون انتگرال کوشی
برق قدرت و مخابرات:
cauchy’s integral theorem
قضیه انتگرال کوشی
علوم پایه:
conjugate fourier integral
انتگرال فوریۀ مزدوج

the result of a mathematical integration; F(x) is the integral of f(x) if dF/dx = f(x)(n)

Synonyms: integral

Hyponyms: definite integral indefinite integral

Hypernyms: calculation computation figuring reckoning

existing as an essential constituent or characteristic(a)

Synonyms: built-in constitutional inbuilt inherent integral

Examples: the Ptolemaic system with its built-in concept of periodicity a constitutional inability to tell the truth

Similar: intrinsic intrinsical

constituting the undiminished entirety; lacking nothing essential especially not damaged(a)

Synonyms: entire intact integral

Examples: a local motion keepeth bodies integral was able to keep the collection entire during his lifetime fought to keep the union intact

Similar: whole

of or denoted by an integer(a)

Synonyms: integral

In mathematics, an integral assigns numbers to functions in a way that describes displacement, area, volume, and other concepts that arise by combining infinitesimal data. The process of finding integrals is called integration. Along with differentiation, integration is a fundamental, essential operation of calculus, and serves to solve problems in mathematics and physics involving the area of an arbitrary shape, the length of a curve, and the volume of a solid, among others.