قابل اخذ تابع اوليه،قابل گرفتن انتگرال.

قابل اخذ تابع اوليه . قابل گرفتن انتگرال

قابل اخذ تابع اوليه ،قابل گرفتن انتگرال

فرهنگ لغات عمومي
قابل اخذ تابع اولیه،قابل گرفتن انتگرال.

علوم پایه:
integrable function
تابع انتگرال پذیری

واژه های نزدیک