کنده کارى شده ،حکاکى شده ،منقوش

فرهنگ لغات عمومي
کنده کاری شده،حکاکی شده،منقوش