تحمل ناپذير ، سخت ، دشوار ، غير قابل مقاومت.

تحمل ناپذير . سخت . دشوار . غير قابل مقاومت

فرهنگ جامع

insupportable

تحمل ناپذير،سخت ،دشوار،غير قابل مقاومت

فرهنگ جامع

insupportable

فرهنگ لغات عمومي
تحمل ناپذیر،سخت،دشوار،غیر قابل تحمل

incapable of being justified or explained(a)

Synonyms: indefensible insupportable unjustifiable unwarrantable unwarranted

Similar: inexcusable