فوت کردن ، دمیدن ، پاشیدن یا دمیدن بخار، گاز و یا پودر به داخل یک حفره

دميدن ،فوت( کردن) ،داخل کردن گازيا بخاردر گودالى از تن

فرهنگ لغات عمومي
دمیدن،فوت (کردن)،داخل کردن گازیا بخاردر گودالی از تن
فرهنگ لغات پزشکي
فوت کردن ، دمیدن ، پاشیدن یا دمیدن بخار ، گاز و یا پودر بداخل یک حفره . دمیدن اطراف کلیوی ، تزریق . ‎ perirenal i هوا در اطراف کلیتین که در رادیو گرافی غدد فوق کلیوی مورد استعمال دارد . دمیدن هوا یا گاز از راه رحم . ‎ tubal i بداخل لوله های رحمی بمنظور آزمایش گشادگی آنها

(medicine) blowing air or medicated powder into the lungs (or into some other body cavity)(n)

Synonyms: insufflation

Hypernyms: blowing

an act of blowing or breathing on or into something(n)

Synonyms: insufflation

Hypernyms: blow puff

In religious and magical practice, insufflation and exsufflation are ritual acts of blowing, breathing, hissing, or puffing that signify variously expulsion or renunciation of evil or of the devil, or infilling or blessing with good.