بطور تحمل ناپذير . چنانکه نتوان بان تن در داد

بطور تحمل ناپذير

فرهنگ لغات عمومي
بطور تحمل ناپذیر،چنانکه نتوان بان تن در داد