فرهنگ جامع

insubstatiality

بى اساس ،نا استوارى

فرهنگ جامع

insubstatiality

فرهنگ لغات عمومي
بی اساس،نا استواری