تاسيسى ،تاسيس شده ،تاسيس کننده ،بنگاهى

فرهنگ لغات عمومي
تاسیسی،تاسیس شده،تاسیس کننده،بنگاهی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
اساسی