بدون تابعیت

گماشتن ، برقرار کردن ، منصوب نمودن ، گذاردن.

گماشتن ،برقرار کردن ،منصوب نمودن ،گذاردن

فرهنگ لغات عمومي
گماشتن،برقرار کردن
فرهنگ لغات مديريت
تعیین کردن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
اقامه کردن