(اسم مصدر) [عربی: استصفاء] [قدیمی] [estesfā] گرفتن همۀ اموال کسی.

واژه های نزدیک