[اُ تُ دَ] (مص) ستردن. پاک کردن. (جهانگیری). پاک ساختن. (برهان). محو ساختن. (جهانگیری). محو کردن. (برهان) :

(اُ تُ دَ) (مص م.) ۱- تراشیدن موی. ۲- پاک کردن. ۳- محو ساختن.

(مصدر متعدی) [قدیمی] [estordan] = ستردن: ♦ از جا نَبَرد چیزی آن را که تو جا دادی / غم نسترد آن دل را کاو را ز غم «استردی» (مولوی۲: ۹۲۴).