[اَرْ] (ع اِ) جِ روح. جانها. تسخیر ارواح. ارواح شریره :

[اِرْ] (ع مص) رد کردن، چنانکه حق را: اروح علیه حقه. || دریافتن بوی. (منتهی الارب). بوی چیزی دریافتن. (کنز اللغات). بوی بردن. (تاج المصادر بیهقی).

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ روح ؛ روح‌ها، روان‌ها.

(~.) [ ع. ] (اِ.) جِ ریح ؛ بادها.

(اسم) [عربی، جمعِ رُوح] [arvāh] = روح ruh

مشروبات الکلي

جان در بسیاری سنت‌های دینی، فلسفی و اسطوره‌ای، جوهری غیرمادی است که هر موجود جانداری از آن برخوردار است. جان یا پسوخه توانایی ذهنی موجود زنده است شامل خرد، شخصیت، احساس، آگاهی، ادراک، تفکر و غیره. بسته به نظام فلسفی، جان می‌تواند فانی یا نامیرا باشد. در ادیان یهودی-مسیحی، تنها انسان‌ها دارای جان نامیرا هستند. برای نمونه الهی‌دان کاتولیک، توماس آکویناس جان را به تمام موجودات زنده نسبت داد اما بر این عقیده بود که تنها جان انسان نامیراست.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺭﻭﺡ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ. 3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺗﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻭ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. 4 ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﺷﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ , ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ. 5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺭﻭﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮﻱ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 6 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ. 7 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. 8 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﻣﻲ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

واژه های نزدیک