[اِ] (اِ)(1) بیخ سوسن آسمان گونست. (ذخیرهء خوارزمشاهی). ایرسا. بیخ قسمی از سوسن کبود برّی. (تحفهء حکیم مؤمن، ذیل سوسن). ریشهء سوسن آسمان گون. ریشهء زنبق کبود.

[اُ] (اِ) اُرس. رجوع به اُرس شود.

(اسم) (زیست‌شناسی) [orsā] = اُرْس

[دختر] نام چند گونه سرو کوهی جزو تیره‌ی ناژویان که در اغلب نقاط استپی و خاتمه‌ی جنگل‌های مرطوب پراکنده‌ان

فرهنگ دارویی

پارساداین 10 % 60 میلی لیتر اسپری

موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين براي شستوشو و ضدعفوني كردن پوست قبل و پس از اعمال جراحي و تميزكردن دست جراحان قبل از عمل(surgical scrub)، مصرف مي‎شود. محلول د‌هان‎شويه آن براي درمان بيماري‌هاي التهابي عفوني د‌هان و حلق ناشي از باكتري‎‌ها و كانديدا و نيز در جراحي دندان، مصرف مي‎شود. پماد موضعي دارو براي درمان يا پيشگيري از عفونت و درمان عفونت‌هاي پوستي باكتريایي يا قارچي، زخمبستر، زخم ناشي از توقف جريان خون و هرگونه بيماري عفوني پوست مصرف مي‎شود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهاب یا عفونت واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيراختصاصي يا عفونت‌-هاي مخلوط واژن و نيزبراي شستوشوي واژن قبل از جراحي مصرف مي‎شود.

هشدار: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- طول اثر مفيد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك ساعت است و تعداد باكتري‎‌هاي پوست پس از 8-6 ساعت مجدداً به ميزان اوليه باز می‌گردد. 2- در صورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شود. 3- ژل و دوش واژينال، داراي اثر اسپرم‎كشي هستند. از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود. 4- پوويدينآيودين ممكن است پارچه‎‌هاي بافته شده از الياف مصنوعي را لك نمايدكه در اين صورت بايد با آمونياك رقيق شسته شوند.

فرهنگ دارویی

پارساداین

موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين براي شستوشو و ضدعفوني كردن پوست قبل و پس از اعمال جراحي و تميزكردن دست جراحان قبل از عمل(surgical scrub)، مصرف مي‎شود. محلول د‌هان‎شويه آن براي درمان بيماري‌هاي التهابي عفوني د‌هان و حلق ناشي از باكتري‎‌ها و كانديدا و نيز در جراحي دندان، مصرف مي‎شود. پماد موضعي دارو براي درمان يا پيشگيري از عفونت و درمان عفونت‌هاي پوستي باكتريایي يا قارچي، زخمبستر، زخم ناشي از توقف جريان خون و هرگونه بيماري عفوني پوست مصرف مي‎شود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهاب یا عفونت واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيراختصاصي يا عفونت‌-هاي مخلوط واژن و نيزبراي شستوشوي واژن قبل از جراحي مصرف مي‎شود.

هشدار: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- طول اثر مفيد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك ساعت است و تعداد باكتري‎‌هاي پوست پس از 8-6 ساعت مجدداً به ميزان اوليه باز می‌گردد. 2- در صورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شود. 3- ژل و دوش واژينال، داراي اثر اسپرم‎كشي هستند. از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود. 4- پوويدينآيودين ممكن است پارچه‎‌هاي بافته شده از الياف مصنوعي را لك نمايدكه در اين صورت بايد با آمونياك رقيق شسته شوند.

موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين براي شستوشو و ضدعفوني كردن پوست قبل و پس از اعمال جراحي و تميزكردن دست جراحان قبل از عمل(surgical scrub)، مصرف مي‎شود. محلول د‌هان‎شويه آن براي درمان بيماري‌هاي التهابي عفوني د‌هان و حلق ناشي از باكتري‎‌ها و كانديدا و نيز در جراحي دندان، مصرف مي‎شود. پماد موضعي دارو براي درمان يا پيشگيري از عفونت و درمان عفونت‌هاي پوستي باكتريایي يا قارچي، زخمبستر، زخم ناشي از توقف جريان خون و هرگونه بيماري عفوني پوست مصرف مي‎شود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهاب یا عفونت واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيراختصاصي يا عفونت‌-هاي مخلوط واژن و نيزبراي شستوشوي واژن قبل از جراحي مصرف مي‎شود.

هشدار: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- طول اثر مفيد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك ساعت است و تعداد باكتري‎‌هاي پوست پس از 8-6 ساعت مجدداً به ميزان اوليه باز می‌گردد. 2- در صورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شود. 3- ژل و دوش واژينال، داراي اثر اسپرم‎كشي هستند. از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود. 4- پوويدينآيودين ممكن است پارچه‎‌هاي بافته شده از الياف مصنوعي را لك نمايدكه در اين صورت بايد با آمونياك رقيق شسته شوند.

فرهنگ دارویی

پارساداین 10% 110 میلی لیتر اسپری

موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين براي شستوشو و ضدعفوني كردن پوست قبل و پس از اعمال جراحي و تميزكردن دست جراحان قبل از عمل(surgical scrub)، مصرف مي‎شود. محلول د‌هان‎شويه آن براي درمان بيماري‌هاي التهابي عفوني د‌هان و حلق ناشي از باكتري‎‌ها و كانديدا و نيز در جراحي دندان، مصرف مي‎شود. پماد موضعي دارو براي درمان يا پيشگيري از عفونت و درمان عفونت‌هاي پوستي باكتريایي يا قارچي، زخمبستر، زخم ناشي از توقف جريان خون و هرگونه بيماري عفوني پوست مصرف مي‎شود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهاب یا عفونت واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيراختصاصي يا عفونت‌-هاي مخلوط واژن و نيزبراي شستوشوي واژن قبل از جراحي مصرف مي‎شود.

هشدار: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- طول اثر مفيد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك ساعت است و تعداد باكتري‎‌هاي پوست پس از 8-6 ساعت مجدداً به ميزان اوليه باز می‌گردد. 2- در صورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شود. 3- ژل و دوش واژينال، داراي اثر اسپرم‎كشي هستند. از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود. 4- پوويدينآيودين ممكن است پارچه‎‌هاي بافته شده از الياف مصنوعي را لك نمايدكه در اين صورت بايد با آمونياك رقيق شسته شوند.

موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين براي شستوشو و ضدعفوني كردن پوست قبل و پس از اعمال جراحي و تميزكردن دست جراحان قبل از عمل(surgical scrub)، مصرف مي‎شود. محلول د‌هان‎شويه آن براي درمان بيماري‌هاي التهابي عفوني د‌هان و حلق ناشي از باكتري‎‌ها و كانديدا و نيز در جراحي دندان، مصرف مي‎شود. پماد موضعي دارو براي درمان يا پيشگيري از عفونت و درمان عفونت‌هاي پوستي باكتريایي يا قارچي، زخمبستر، زخم ناشي از توقف جريان خون و هرگونه بيماري عفوني پوست مصرف مي‎شود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهاب یا عفونت واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيراختصاصي يا عفونت‌-هاي مخلوط واژن و نيزبراي شستوشوي واژن قبل از جراحي مصرف مي‎شود.

هشدار: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- طول اثر مفيد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك ساعت است و تعداد باكتري‎‌هاي پوست پس از 8-6 ساعت مجدداً به ميزان اوليه باز می‌گردد. 2- در صورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شود. 3- ژل و دوش واژينال، داراي اثر اسپرم‎كشي هستند. از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود. 4- پوويدينآيودين ممكن است پارچه‎‌هاي بافته شده از الياف مصنوعي را لك نمايدكه در اين صورت بايد با آمونياك رقيق شسته شوند.

موارد مصرف: محلول موضعي پوويدون آيودين براي شستوشو و ضدعفوني كردن پوست قبل و پس از اعمال جراحي و تميزكردن دست جراحان قبل از عمل(surgical scrub)، مصرف مي‎شود. محلول د‌هان‎شويه آن براي درمان بيماري‌هاي التهابي عفوني د‌هان و حلق ناشي از باكتري‎‌ها و كانديدا و نيز در جراحي دندان، مصرف مي‎شود. پماد موضعي دارو براي درمان يا پيشگيري از عفونت و درمان عفونت‌هاي پوستي باكتريایي يا قارچي، زخمبستر، زخم ناشي از توقف جريان خون و هرگونه بيماري عفوني پوست مصرف مي‎شود. دوش و ژل واژينال آن براي درمان التهاب یا عفونت واژن ناشي از كانديدا، تريكوموناس، التهاب غيراختصاصي يا عفونت‌-هاي مخلوط واژن و نيزبراي شستوشوي واژن قبل از جراحي مصرف مي‎شود.

هشدار: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: اين دارو در بيماران داراي سابقه حساسيت به يد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- طول اثر مفيد پوويدون آيودين براي مقاصد جراحي يك ساعت است و تعداد باكتري‎‌هاي پوست پس از 8-6 ساعت مجدداً به ميزان اوليه باز می‌گردد. 2- در صورت بروز تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شود. 3- ژل و دوش واژينال، داراي اثر اسپرم‎كشي هستند. از اين رو در صورت تمايل به بارداري از آنها استفاده نشود. 4- پوويدينآيودين ممكن است پارچه‎‌هاي بافته شده از الياف مصنوعي را لك نمايدكه در اين صورت بايد با آمونياك رقيق شسته شوند.