[اَرْزْ] (نف مرکب) کسی که ارزش هر چیزی را معین کند. مُقوّم.

( اَ ) (ص فا.) ارز یابنده، کسی که ارزش هر چیزی را معین کند.

(صفت فاعلی) [arzyāb] ارزیابنده؛ کسی که ارزش چیزی را معیّن می‌کند؛ مُقوِّم.

کارشناس، مقوم، ممیز

واژه های نزدیک