[اَدْ یَ / یِ] (از ع، اِ) جِ دَواء. داروها. عقاقیر : هر کس بکاشان... رسیده... بر دارالمرضی و فاروقهای ثمین و انواع ادویه و معاجین و تفرقهء آن بر فقراء و مساکین اطلاع یافته داند... (ترجمهء تاریخ یمینی ص 22). || گاه در تداول عوام ادویه گویند و از آن دارچین کوبیده خواهند: فلفل و ادویه. || و گاه از آن عموم دیگ افزارها مراد است چون: زیره و کرویا و پودنهء دشتی و فلفل و زردچوبه و هل و میخک و دارچین و قرنفل و شونیز و زنجبیل و خولنجان و زعفران و حرف (حب الرشاد. تخم سپندان) و خردل (تخم سپندان کرد) و قرفه و انجدان و جوز بویا و نمک و تخم گشنیز و نانخواه و غیره. بوزار. چیزها که برای خوشبوی و خوش طعم کردن طعام در پختنی ها کنند(1).

(اَ یِّ) [ ع. ] (اِ.) ۱- جِ دواء؛ داروها. ۲- (عا.) عموم دیگ افزارها از هر نوع مانند: فلفل، دارچین، زیره....

(اسم) [عربی: ادویَة، جمعِ دواء] [adviye] ۱. گیاهانی که برای خوش‌طعم، خوش‌مزه، یا خوش‌بو کردن غذا به‌کار می‌روند. ۲. (پزشکی) [قدیمی]= دوا

اَدویِه مواد گیاهی استفاده شده به منظور عطر و طعم دهی به مواد غذایی هستند و از برخی از آن‌ها برای مقاصد خوراکی یا دارویی نیز استفاده می‌شود.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻣﻰ‏ﺧﻮﺭﺩ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺐ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻟﺬﺕ‏ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻯ, ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺕ ﺷﻤﺎ ﻛﻢ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻣﻰ‏ﺧﻮﺭﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.