(اسم مصدر) [عربی: ادعاء] [eddeā] ۱. گفتن سخنی که هنوز درستی یا نادرستی آن اثبات نشده است؛ مدعی شدن. ۲. (حقوق) اقامۀ دعوی. ۳. خودبینی؛ خودستایی.

تقاضا، توقع، خواست، داعیه، دعوی، مدعا، مطالبه