[اَ خَص ص] (ع ن تف) نعت تفضیلی از خص و خصوص. خاص تر. (غیاث). مخصوص تر. ویژه تر. گزیده تر. || کلی که نسبت به کلی دیگری دارای مصادیق کمتری باشد. امری که مندرج در تحت یک کلی باشد. مقابل اعمّ.

(اَ خَ صّ) [ ع. ] (ص تف.)خاص تر، گزیده تر.

(صفت) [عربی: اخصّ] [axas[s]] ۱. خاص‌تر؛ ویژه‌تر؛ گزیده‌تر؛ ویژه. ۲. گزیده.

اخته کردن , تضعيف کردن