[اَ] (ع اِ) جِ حُزن. غمان. هموم. اندهان. اندوهها :

[اِ] (ع مص) اندوهگین کردن. اندوهگن کردن. (تاج المصادر). || احزان در زمین و جای؛ درشت شدن. درشت گردیدن.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ حُزن و حَزَن ؛ غم‌ها و اندوه‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ حُزن] [قدیمی] [ahzān] = حزن