(اسم) [عربی: احبّاء، جمعِ حبیب] [قدیمی] [ahebbā] = حبیب