(قید) [عربی] [ettefāqan] ۱. ازقضا. ۲. بی‌سابقه؛ ناگهانی. ۳. برای تٲکید نفی آورده می‌شود: اتفاقاً، این‌طور نیست. ۴. همگی؛ تماماً.