[اَ تَ] (اِ) در تداول خانگی، فال بد.

[اِ تِ] (فرانسوی، اِ)(1) رجوع به اثیر شود.

(اِ تِ) [ فر. ] (اِ.) ۱- جسمی سیال و رقیق که قسمت فوقانی کره زمین را فراگرفته. ۲- نمک فرار که از ترکیب یکی از اسیدهای معدنی یا آلی با الکل به دست می‌آید. ۳- ماده‌ای که از گرفتن یک مولکول آب از دو مولکول الکل حاصل شود و به عنوان داروی بیهوشی و حلال به کار رود.

(اسم) [فرانسوی: éther] (شیمی) [eter] مایعی فرّار، بی‌رنگ، و شدیداً قابل اشتعال که از ترکیب اسید با الکل حاصل می‌شود و به عنوان داروی بی‌هوشی به کار می‌رود.

اثیر، سیاله، ماده‌سیال

اتر نامی است که به دسته‌ای از ترکیبات آلی که گروه اتری دارند گفته می‌شود. این گروه یک اکسیژن است که از دو سو به دو گروه آلکیل یا آریل پیوند دارد.