[اَ] (ترکی، اِ) در ترکی بمعنی پدر است و در بعض کلمات چون مزید مقدمی آید، مانند اتابک و اتابای و اتاتورک و در بعض لهجه ها به ألف ممدوده تلفظ شود (آتا).

[اَ] (ع مص) تیر انداختن بکسی.

[اُ] (اِ) تلخه.

[اُ] (ع اِ) جِ اتاوه.

(اَ) [ تر. ] (اِ.) پدر.

(اسم) [ترکی] ‹آتا› [atā] پدر.

اتا مخفف اسم یک گروه مارکسیستی مسلح باسکی است که هدف آن، جدایی منطقهٔ باسک از اسپانیا و فرانسه و تأسیس یک کشور مستقل در تمام مناطق باسک از جمله استان اسپانیا نابارا است. نام کامل این گروه یوسکادی تا آسکاتاسونا است، در رسانه‌ها این گروه با نام جدایی‌طلبان باسک نیز شناخته می‌شوند.