[اِ] (اِخ) (ظ. از کلمهء یونانی دیابلس(1)) لغویون عرب آنرا از مادهء ابلاس به معنی نومید کردن یا کلمهء اجنبی شمرده اند، و آن نام مهتر دیوان است که پس از نفخ روح در جسد ابوالبشر، چون از سجدهء آدم سر باززد مطرود گشت. و او تا روز رستاخیز زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند کرد. نظیر اهریمن دین زردشت. شیطان. عزازیل. خناس. بوخلاف. ابومره. بومره. شیخ نجدی. ابولبینی. دیو. مهتر دیوان. (السامی فی الاسامی). پدر پریان. ج، ابالیس، ابالسه :

( اِ) [ معر. ] (اِ.) شیطان، اهریمن. ج. ابالیس و ابالسه.

(اسم) [معرب، مٲخوذ از یونانی؟] [eblis] در ادیان سامی، موجودی که باعث رانده شدن آدم و حوا از بهشت شد؛ مظهر شر و بدی که انسان را گمراه می‌کند؛ عزازیل: ♦ از ابلیس هرگز نیاید سجود/ نه از بدگهر نیکویی در وجود (سعدی۱: ۹۸). Δ پس از آفریده شدن آدم همۀ فرشتگان به امر خداوند او را سجده کردند، مگر ابلیس که سرپیچی کرد و به این سبب رانده و ملعون شد.

اهریمن، دیو، شیطان

ابلیس شخصیتی در قرآن است که در کتاب مذکور یازده مرتبه از او یاد شده‌است. عمده حضور او در قرآن مربوط به داستان آدم است که خدا به فرشتگان دستور می‌دهد در برابرش سجده کنند اما ابلیس نمی‌پذیرد؛ نتیجتاً از بهشت رانده می‌شود.

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﺪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺯﻥ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﻲ ﺷﺮﻡ, ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻱ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻭ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﺒﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﻬﺮ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺻﻼﺡ ﻣﻴﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻀﺮﺕ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ: »ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ«, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮﺩﺩ, ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺪ. ﺍﮔﺮﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﻏﻞ ﻧﻬﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺭﺍ ﺭﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﺼﻠﺢ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﺭﺳﺪ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺭﺍﻣﻄﻴﻊ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ ﺩﺍﺩ, ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﻚ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﺮﻡ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﻼﻙ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﮕﺮﻳﺨﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺻﻼﺡ ﻭﺭﺯﺩ. ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺑﻠﻴﺲ: ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺪ, ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﺩﻫﺸﺘﻨﺎﻙ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ , ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﺪ. 3 ﺍﮔﺮ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺩﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻭ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ. 4 ﺍﮔﺮ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮﺩﻱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. 5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺁﻫﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺷﻤﺎ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. 6 ﺍﮔﺮ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﺯﻧﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ , ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮ ﻓﺖ. 7 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﺔ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ.