فرهنگ عمران

spillway capacity

ظرفیت سرریز

فرهنگ معماری

spillway capacity

ظرفیت سرریز