فرهنگ عمران

specified compressive strength

مقاومت فشاری مشخصه

فرهنگ عمران

specified compressive strength

مقاومت مشخصه فشاری

فرهنگ معماری

specified compressive strength

مقاومت فشاری مشخصه