آبدهی ویژه

آبدهی ویژه

فرهنگ جامع

specific yield

عمران : ابدهى ويژه