کار ویژه

فرهنگ حقوق

specific work

كار معین

کار ویژه