فرهنگ عمران

specific resistivity

مقاومت مخصوص

فرهنگ معماری

specific resistivity

مقاومت مخصوص

فرهنگ جامع

specific resistivity

عمران : مقاومت مخصوص