فرهنگ عمران

specific humidity

رطوبت ویژه

فرهنگ معماری

specific humidity

رطوبت ویژه

فرهنگ جامع

specific humidity

رطوبت ويژهزيست شناسى : نم ويژه