فرهنگ شیمی

specific heat

گرمای ویژه مقدار گرمای لازمی که دمای ۱gr ماده خالص را یک درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد.

فرهنگ شیمی

specific heat

گرمای ویژه

گرمای ویژه

حرارت مخصوص

حرارت ویژه

گرمای ویژه

فرهنگ جامع

specific heat

گرماى ويژهعمران : گرماى ويژهمعمارى : گرماى ويژهشيمى : گرماى ويژهورزش : دماى ويژهعلوم هوايى : گرماى ويژه

the heat required to raise the temperature of one gram of a substance one degree centigrade(n)

Synonyms: specific heat

Hypernyms: heat heat energy