فرهنگ عمران

specific gravity

چگالی

فرهنگ عمران

specific gravity

وزن مخصوص

فرهنگ عمران

specific gravity

جرم مخصوص

فرهنگ عمران

specific gravity

جاذبه ویژه

فرهنگ معماری

specific gravity

چگالی

فرهنگ جامع

specific gravity

چگالى نسبىعلوم مهندسى : ورن مخصوصالکترونيک : وزن مخصوصشيمى : گرانى ويژهورزش : گرانى ويژهعلوم هوايى : چگالى

the density of a substance relative to the density of water(n)

Synonyms: specific gravity

Hypernyms: relative density