فرهنگ عمران

specific capacity of a well

بده ویژه یک چاه

فرهنگ معماری

specific capacity of a well

بده ویژه یک چاه