فرهنگ عمران

specific capacity

ظرفیت مخصوص

فرهنگ معماری

specific capacity

ظرفیت مخصوص

فرهنگ جامع

specific capacity

ظرفيت مخصوصعمران : ضريب ظرفيت

واژه های نزدیک