فرهنگ عمران

special rapid-hardening cement

سیمان زود سخت شونده مخصوص

فرهنگ معماری

special rapid-hardening cement

سیمان زود سخت شونده مخصوص