فرهنگ عمران

special capacity of a well

ظرفیت مخصوص یک چاه

فرهنگ معماری

special capacity of a well

ظرفیت مخصوص یک چاه