فرهنگ برق

spatial coordinates

محتصات فضایی

فرهنگ عمران

spatial coordinates

مختصات فضایی