فرهنگ عمران

spalling tensile stress

تنش کششی پکیدن

فرهنگ عمران

spalling tensile stress

تنش کششی قلوه کن شدن

فرهنگ معماری

spalling tensile stress

تنش کششی پکیدن