فرهنگ عمران

spalling resistance

مقاومت در برابر سرشکن شدن

فرهنگ معماری

spalling resistance

مقاومت در برابر سرشکن شدن