فرهنگ عمران

spacing of bars

فاصله گذاری میلگردها

فرهنگ عمران

spacing of bars

فاصله میلگردها

فاصله گذاری میلگردها