قاببندی فضایی

قاببندی فضایی

فرهنگ جامع

space framing

عمران : قالب بندى فضائى