فرهنگ عمران

sound-measuring device

وسیله اندازه گیری صدا

فرهنگ عمران

sound-measuring device

وسیله سنجش صوت

فرهنگ عمران

sound-measuring device

وسیله سنجش صدا

فرهنگ عمران

sound-measuring device

وسیله سنجش صوت

فرهنگ معماری

sound-measuring device

وسیله اندازه گیری صدا