سطح صدا سطح فشار صدا وزن دار در نقطه ای از میدان صدا که با روش تعریف شده در جامعه استانداردهای آمریکا تعیین می شود . قرائت سنجه بر حسب دسی�

سطح صوت

میزان صدا

میزان صوت

میزان صدا

علوم مهندسى : شدت صوتعلوم هوايى : شدت نسبى صوت