فرهنگ عمران

solidifying point

نقطه انجماد

فرهنگ جامع

solidifying point

معمارى : نقطه انجماد