فرهنگ عمران

soil conservation

حفاظت خاک

فرهنگ معماری

soil conservation

حفاظت خاک

حفاظت خاک ، مهيا کردن خاک براي محصول بخصوصي .

حفاظت خاک . مهيا کردن خاک براي محصول بخصوصي

فرهنگ جامع

soil conservation

حفاظت خاک ،مهيا کردن خاک براى محصول بخصوصى

protection of soil against erosion or deterioration(n)

Synonyms: soil conservation

Hypernyms: conservation