برف مرز

حد برف

مرز برف

برف مرز

خط برف . خطي که حدبرف هميشگي رامعين ميکند

خط برف ،خطى که حدبرف هميشگى رامعين ميکند

the line on a mountain above which there is perpetual snow and ice(n)

Synonyms: snow line

Hypernyms: line